A Plus Apartments C.van Eesterenlaan 44 1019 JN  AMSTERDAM

 

 

 E:info@amsterdamzuid.nu

 E:info@aplusapartments.nl

 Kamer van koophandel 55462618

 www.aplusapartments.nl


A Plus Apartments , gevestigd te  Amsterdam C.van Eesterenlaan 44, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  mevrouw K.H. Heizenberg ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5462618, hierna te noemen: “Makelaar”;

en

 

[naam en gegevens Opdrachtgever]

……………………………………

……………………………………

 

hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

 

In aanmerking nemende:

 

-       Dat Opdrachtgever op zoek is naar woonruimte om te huren;

-       Dat Makelaar bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders van woonruimte, daarbij uitsluitend bemiddelt in opdracht van huurders en niet in opdracht van verhuurders en derhalve uitsluitend de belangen van huurders en niet die van verhuurders behartigt;

-       Dat Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven, tegen betaling van courtage, als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst voor woonruimte tussen Opdrachtgever als huurder enerzijds en de verhuurder van de desbetreffende woonruimte anderzijds;

 

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – Opdracht tot bemiddeling

 

Opdrachtgever geeft Makelaar opdracht om tegen betaling als tussenpersoon zich in te spannen een huurovereenkomst voor voor opdrachtgever geschikte woonruimte tot stand te brengen met een derde.

 

Artikel 2 – Inhoud van de opdracht, werkzaamheden en werkwijze van Makelaar

 

1)   De werkzaamheden van Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de uitvoering van deze overeenkomst nader overeenkomen, bestaan uit onder meer de volgende onderdelen [uitsluitend vermelden welke van de hierna te noemen werkzaamheden de verhuurmakelaar al dan niet standaard verricht]:

*           inventariseren van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever;

*           zoeken naar en selecteren van voor Opdrachtgever geschikte woonruimte op basis van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever;

*           (doen) bezichtigen door Opdrachtgever van en het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie daarvan;

*           geven van algemene voorlichting over onder meer de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de

huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie;

*           evaluatie van bezichtiging(en) met Opdrachtgever;

*           samenstellen van een dossier over Opdrachtgever en het voordragen op basis daarvan van Opdrachtgever als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan Opdrachtgever gunt;

*           namens Opdrachtgever voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst;

*           tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen;

*           geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst;

*           erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht;

*           organiseren van de oplevering van de woning aan de Opdrachtgever;

*           opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken);

*           zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst;

*           geven van ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, vloerbedekking e.d.;

*           behulpzaam zijn bij het verkrijgen van telefoon- en internetaansluiting en aansluiting op nutsvoorzieningen;

*           fungeren als eerstelijns vraagbaak voor Opdrachtgever tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

 

2)            Makelaar zal bij de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in artikel 2 lid 1 uitsluitend de belangen van Opdrachtgever behartigen en niet die van de (potentiële) verhuurder.

Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Makelaar van diverse potentiële verhuurders van woonruimten toestemming heeft of zal krijgen om die woonruimten te presenteren via diverse

info@amsterdamzuid.nu, tel: +31(0) 20 44 22 170